Zorg²

Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons op kantoor in het kader van de uitvoering van de zorgovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende de gezondheid/medicatie
 • Gegevens zorgverzekeraar
 • Naam van andere zorgverlener; bijvoorbeeld huisarts
 • Tijdstip van de zorgverlening
 • De nog te maken dienstlijsten

 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van uw zorgdossier
 • Het inplannen van de zorg
 • Het uitvoeren van de zorg
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

 

Derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijn
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen, dit in samenwerking met onze ICT beheerder.

Verwijzing naar websites van derden
Om u van dienst te zijn hebben wij op ons website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegeven aan ons verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een email te sturen info@zorg2.nl. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor ons deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van een eventuele wijziging op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Zorg in het kwadraat
Raadhuisplein 4F
5161 CG Sprang-Capelle
0416-312450
info@zorg2.nl